ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

หลักเกณฑ์การรับจำนำกุ้งกุลาดำ ปี2547

1.ความเป็นมา
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีมติ (16 มิ.ย. 47) ให้ใช้มาตรการรับจำนำในการแก้ไขปัญหากุ้งกุลาดำ ปี 2547 โดยกำหนดรับจำนำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2547 และไถ่ถอนภายใน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับดุลยภาพในตลาดกุ้งกุลาดำ ในขณะที่ความต้องการลดลง เนื่องจากการส่งออกอยู่ในภาวะชะลอตัวจากการถูกสหรัฐอเมริกาฟ้องข้อหาทุ่มตลาด ที่ยังไม่ชัดเจน
2.2 เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเก็บสินค้าไว้รอราคา และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตสูงขึ้น
2.3 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านราคาแก่ผู้เลี้ยงว่าราคากุ้งไม่ตกต่ำกว่าระดับที่รับจำนำ สามารถชะลอการจับกุ้งที่ยังไม่ได้ขนาดออกจำหน่ายได้

3.เป้าหมาย
ปริมาณรับจำนำกุ้งกุลาดำ จำนวน 10,000 ตัน
4.ราคารับจำนำ
- ขนาด 40 ตัว/กก. กก.ละ 240 บาท
- ขนาด 50 ตัว/กก. กก.ละ 200 บาท
- ขนาด 60 ตัว/กก. กก.ละ 160 บาท
- ขนาด 70 ตัว/กก. กก.ละ 140 บาท
- ขนาด 80 ตัว/กก. กก.ละ 120 บาท

5.ระยะเวลา
รับจำนำ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2547
ไถ่ถอน ภายใน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ
โครงการ กรกฎาคม 2547 - มิถุนายน 2548


6.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จำนำ
6.1 ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง
6.2 กุ้งที่จะจำนำต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร โดยวงเงินที่จะจำนำไม่เกิน 1,000,000 บาท/ราย


7.ผู้รับฝาก
7.1 ต้องเป็นห้องเย็นสาธารณะ หรือห้องเย็นของโรงงานแปรรูปที่เข้าร่วมโครงการกับ อคส.
7.2 ต้องทำสัญญากับ อคส. เป็นสัญญารับฝากเก็บกุ้งกุลาดำแช่แข็ง โดยผู้รับฝากเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา ให้กุ้งที่รับฝากมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามสัญญา


8.วิธีการ และขั้นตอนดำเนินการ
8.1 เกษตรกร
(1) เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งที่กรมประมงออกให้ และมีหลักฐานการเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.
(2) ต้องสุ่มตัวอย่างกุ้งกุลาดำส่งให้เจ้าหน้าที่กรมประมง หรือผู้ที่กรมประมงมอบหมายตรวจสอบสารตกค้าง ก่อนที่จะจับกุ้งส่งเข้าจำนำ และต้องแจ้งวัน เวลา และประมาณการณ์สินค้าให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับฝากทราบล่วงหน้า
(3) ต้องมีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (AQUATIC ANIMAL MOVEMENT หรือ MOVEMENT DOCUMENT)
8.2 อคส.
ร่วมกับคณะทำงานที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่สุ่มสินค้าส่งตรวจสารตกค้าง ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมดูแลด้านปริมาณการรับจำนำ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายสินค้าออกจากห้องเย็น
(1) ติดตามผลการตรวจสอบสารตกค้างในกุ้งกุลาดำที่รับฝากของห้องเย็น ส่งคืน และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรที่มีการตรวจพบสารตกค้างสูงกว่าระดับที่ราชการกำหนด
(2) ออกใบประทวนให้เกษตรกรภายใน 3 วัน นับจากวันที่ไปฝาก
(3) ตรวจสอบการเก็บรักษากุ้งกุลาดำที่รับฝาก ให้อยู่ในสภาพดีตามระยะเวลาที่กำหนด
(4) ทำรายงานปริมาณรับจำนำกุ้งกุลาดำ แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด และกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกวัน
(5) ให้ อคส. จ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน 1 คน และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 1 คน ประจำจุดรับฝากเพื่ออำนวยความสะดวก ตรวจสอบคุณภาพ ขนาด และน้ำหนัก และทำหน้าที่เป็นตัวแทนราชการ เพื่อเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ตามที่เป็นจริง
(6) ให้ อคส. พร้อมด้วยห้องเย็นที่เข้าร่วมโครงการ และผู้แทนเกษตรกรประจำจุดรับฝากรายงานข้อมูลการรับจำนำกุ้งกุลาดำ การส่งมอบ ผลการตรวจสอบคุณภาพสารตกค้าง การส่งคืนกุ้งที่ตรวจพบสารตกค้าง และการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ อคส. และกรมการค้าภายในทราบเป็นประจำทุกวันตามแผนที่กำหนด และรายงานทันทีหากเกิดเหตุผิดปกติ
8.3 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด
8.3.1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ
(1) การสุ่มตรวจสารตกค้าง (เฉพาะห้องเย็นสาธารณะ) การตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และดูแลการเก็บรักษาสินค้าให้มีคุณภาพตลอดช่วงเวลารับจำนำ
(2) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำจุดรับจำนำ
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ ลำดับการจำนำ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(4) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีมีการโต้แย้งเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของกุ้งที่จะจำนำ
8.3.2 กำกับดูแลรับจำนำ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ
8.4 ธ.ก.ส.
(1) เปิดบัญชีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่มีความประสงค์จะจำนำกุ้ง
(2) รับจำนำใบประทวน และจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วัน
8.5 คุณภาพ
(1) ทางกายภาพ
- เนื้อน้ำตาล เปลือกหลุด จุดดำ เปลี่ยนสี หางกุด ไม่มี
- ตัวนิ่ม ไม่เกินร้อยละ 5
- ตัวกึ่งนิ่ม หรือน่วม ไม่เกินร้อยละ 10
- แผล ไม่เกินร้อยละ 5
- ท้องดำ ไม่เกินร้อยละ 10
- ปล้องแตก ไม่เกินร้อยละ 10
- ตัวหลวม หรือกุ้งผอม ไม่เกินร้อยละ 5
- หางไหม้ หรือหางกร่อน ไม่เกินร้อยละ 10


(2) ทางกลิ่น ต้องไม่มี่กลิ่นเหม็น กลิ่นโคลน กลิ่นน้ำเน่า กลุ่มข้าวโพด หรือกลุ่มผิดปกติอื่นๆ

(3) ทางเคมี สารตกค้าง, OXYTERACYCLIN, OXOLINIC ACID, CHLORAMPHENICAL ต้องไม่มีหรือมีในอัตราไม่เกินที่ทางราชการกำหนด กรณีตรวจพบสารตกค้างเกินกว่าที่กำหนด (ข้อ 8.4 (3)) ในภายหลัง อคส. จะยกเลิกการรับฝากกุ้งกุลาดำทั้งจำนวนที่รับฝากในคราวเดียวกัน และส่งคืนผู้ฝาก โดยผู้ฝากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

9.การไถ่ถอน
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 4 เดือน ให้เกษตรกรติดต่อที่ ธ.ก.ส. ชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี แล้วนำหลักฐานการจ่ายเงินขอรับกุ้งคืนจากจุดรับฝากของ อคส. ตามจำนวนที่ระบุไว้ในประทวน โดยผู้ไถ่ถอนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับจำนำ ได้แก่ ค่าเช่าห้องเย็น ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าประกันภัย ค่าแรงงาน ค่าบรรจุหีบห่อ ฯลฯ

10.ค่าใช้จ่ายในการรับจำนำ
- ค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและออกใบรับรองคุณภาพกุ้ง 2 บาท
- ค่าตรวจสอบคุณภาพ 1 บาท
- ค่าดำเนินการคัดแยกขนาด ทำความสะอาด และแช่แข็ง 2 บาท
- ค่าเก็บรักษา 4 เดือน รวม vat 1 บาท/เดือน
- ค่ากล่องบรรจุกุ้งกุลาดำในการเก็บรักษา (รวมค่าบรรจุ) 1.50 บาท
- ค่าแรงงานในการขนย้ายเข้าเก็บและจ่ายออก 2.50 บาท

11.การกำกับดูแล
11.1 คณะกรรมการบริหารการรับจำนำกุ้งกุลาดำ ปี 2547 ซึ่งมีผู้แทนกรมการค้าภายใน กรมประมง กรมการค้าต่างประเทศ อคส. และ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลการรับจำนำการจำหน่ายกุ้งที่รับจำนำ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วรายงานประธาน คชก. ทราบ
11.2 คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด กำกับดูแลการรับจำนำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
11.3 คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัด อคส. ธ.ก.ส. และห้องเย็นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด กรณีมีการโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพ หรือมาตรฐานของกุ้งที่เกษตรกรมาจำนำ

12.การประสานงาน ติดตามประเมินผล
ให้กรมการค้าภายในจัดตั้งศูนย์ เพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดการให้การรับจำนำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นสพ.กุ้งไทย ฉบับที่ 24 ปักษ์หลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2547

เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทย
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster