ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

"กุ้งอินทรีย์"

เรื่อง "กุ้งอินทรีย์" โดย ดร.จิราพร เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา
ซึ่งได้บรรยายไว้ในงานกุ้งกระบี่ปี49
ได้กล่าวว่า กุ้งทะเลอินทรีย์หมายถึง กุ้งทะเลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์หรือดัดแปลงพันธุกรรม และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบการผลิตแบบอินทรีย์ โดยการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย์มีหลักดังนี้
1.การเลือกสถานที่ จะต้องใกล้ชายทะเล และมีการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงสภาพเดิมไว้
2.การจัดการทั่วไป มีการจัดการบ่อเลี้ยงและการเตรียมบ่อที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาดินเสีย น้ำเสีย การระบาดของโรค มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้าม มีการเลี้ยงแบบระบบปิด หรือถ่ายน้ำหมุนเวียนภายในฟาร์ม มีบ่อพักน้ำไม่ต่ำกว่า 30% มีบ่อบำบัดสามารถเก็บน้ำระหว่างการจับกุ้งและบำบัดได้ 100% 3.ลูกกุ้งและการปล่อยกุ้ง ลูกกุ้งควรซื้อมาจากโรงเพาะฟักกุ้งอินทรีย์หรือจากโรงเพาะฟักที่ใช้แม่กุ้งจากทะเลลึก ลูกกุ้งมีสุขภาพดีได้มาตรฐาน ปราศจากไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อโรค และเลี้ยงด้วยวิธีการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้อัตราการปล่อยกุ้งไม่เกิน 32 ตัว/ตารางเมตร
4.อาหารสำหรับการเลี้ยงกุ้งต้องผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์ไม่ใช้วัตถุดิบที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม
5.การจัดการสุขภาพกุ้ง การดูแลสุขภาพกุ้งจะช่วยลดความเครียดของกุ้ง ทำให้กุ้งเจริญเติบโตปกติ อัตรารอดตายสูง 6.การจัดการน้ำทิ้งและตะกอนเลน น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีธาตุอาหาร ตะกอนจุลินทรีย์ แพลงก์ตอนและสารอื่นๆ ในระดับสูง จึงต้องมีการบำบัดน้ำและมีบ่อกักเก็บเลนที่เหมาะสม และ 7.การจับกุ้งและการจำหน่าย ห้ามใช้สารเคมีในการจับกุ้ง มีการตรวจสารเคมีก่อนจับ ทำความสะอาดตัวกุ้งเบื้องต้น แช่เย็นอย่างรวดเร็วและขนส่งอย่างถูกวิธี

เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทยฉบับที่74
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster

สนับสนุนโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด