ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

แจกฟรี หัวเชื้อจุลินทรีย์ปม.1


กรมประมงใจดี ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 แจกฟรีให้เกษตรกรเก็บไว้ใช้ในบ่อกุ้งต้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อกุ้งแทนการใช้สารเคมี
นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง แถลงว่า กรมประมงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้แยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติจำนวน 14 สายพันธุ์ และได้คัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์สูงได้จำนวน 2 สายพันธุ์ ทั้งนี้เชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ( Bacillus) สามารถเจริญเติบโตได้ดีในความเค็ม 0-25 ppt ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ช่วง 7.0-8.5 จุลินทรีย์ที่กรมประมงได้พัฒนาขึ้นนี้ให้ชื่อว่า "จุลินทรีย์ ปม.1" โดยกรมประมงจะเริ่มแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป
ทั้งนี้กรมประมงได้มอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รวมทั้งสถานีวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่าย จุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้มาตรฐานระดับจีเอพี (Good Aquaculture Practice : GAP) และมาตรฐานระดับซีโอซี (Code of Conduct : CoC) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายใดที่สนใจ เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับแจก จุลินทรีย์ ปม.1 ได้ที่ศูนย์/สถานีวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ของกรมประมงทุกแห่งในวัน และเวลาราชการ
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย ปักษ์แรก ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2547

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด