ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

กันไว้ดีกว่าแก้ โรคจากไวรัส
เสียงเตือนจากกรมประมง


ปัญหาการเกิดโรคจากเชื้อไวรัส ในประเทศไทย พบได้จากหลายพื้นที่เมื่อกุ้งของเกษตรกรท่านใดพบกับปัญหาเหล่านี้แล้ว ยากที่จะเยียวยา แต่เรามีทางหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ดังนี้

1. การเตรียมบ่อที่ดี และไม่มีของเสียที่ยังไม่ย่อยสลายเสร็จ ตกค้างอยู่พื้นก้นบ่อ
2. ป้องกันและกำจัดพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่บ่อเลี้ยง
3. การใช้จุลินทรีย์ เช่น EM ในการบำบัดของเสียรวมถึงปรับปรุงคุณภาพพื้นก้นบ่อและคุณภาพน้ำ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมบ่อ และระหว่างการเลี้ยงโดยใส่ 5-7 วันต่อครั้ง จนถึงสิ้นสุดการเลี้ยง
4. การใช้โปรไบโอติก เช่น ใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus, factobaoillus ผสมอาหารให้กุ้งกินสม่ำเสมอ
5. เลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิด และในกรณีที่มีบ่อเลี้ยงหลายบ่อให้แบ่งมาทำเป็นบ่อพักน้ำ โดยให้ปล่อยปลาในบ่อพักน้ำ เช่น ปลานิล เพื่อช่วยกำจัดของเสียที่มาจากบ่อเลี้ยงกุ้ง พร้อมทั้งการใช้จุลินทรีย์บำบัด เช่นเดียวกับในบ่อเลี้ยง แต่อาจมีความเข้มข้นของเชื้อน้อยกว่าและเว้นช่วงการใช้เป็น 10 วันต่อครั้ง
6. ไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข บริเวณบ่อ
7. ในกรณีที่ในพื้นที่เลี้ยง มีปูมากต้องทำวัสดุกันปูเข้าบ่อ
8.ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันระหว่างบ่อ ถ้าจำเป็นให้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการแช่คลอรีน เข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วน นานประมาณ 30 นาที
9. เลือกซื้อลูกกุ้งจากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน CoC/GAP และได้จากพ่อ-แม่พันธุ์กุ้ง ที่จับได้ในแหล่งน้ำลึก หรือได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี
10. ตรวจหาเชื้อไวรัสในลูกกุ้ง ด้วยเทคนิค PCR และ RT-PCR ก่อนปล่อยเลี้ยงทุกครั้ง
กุ้งขาวตรวจเชื้อ TSV, WSSV, IIIIINV, YHV
กุ้งกุลาดำตรวจเชื้อ TSV, WSSV, YHV
โดยสามารถขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ฯ และสถานีฯ ประมงที่มีเครื่อง Thermalcycler (PCR)
หมายเหตุ เนื่องจากช่วงนี้ พบการติดเชื้อ YHV ในกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวระยะโพสลาวาร์เพิ่มมากขึ้น (รายงานผลการตรวจของคลินิกสัตว์น้ำ ศูนย์ฯ สมุทรสาคร 2547) จึงแนะนำให้เพิ่มการตรวจ YHV ด้วยเทคนิค RT-PCR
11. ลงกุ้งไม่หนาแน่น ให้ดูจากความพร้อมของผู้เลี้ยง บ่อ และอุปกรณ์ ในการจัดการเป็นหลัก
12. ปัจจุบันพบเชื้อไวรัส TSV, WSSV, IHHNV, YHV อยู่ในแหล่งน้ำหรือสัตว์น้ำที่เป็นพาหะตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการจัดการที่ดี การป้องกันพาหะของโรคตรวจเชื้อไวรัสในลูกกุ้งก่อนนำมาเลี้ยง การบำบัดของเสียด้วยหลักทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดสมดุลภายในบ่อเลี้ยง ทำให้กุ้งแข็งแรงไม่เกิดโรคถึงแม้ว่าจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ก็ตาม
13. ไม่ควรเลี้ยงกุ้งหลายชนิดในบ่อเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีเกษตรบางรายเคยประสบผลสำเร็จมาแล้วเพราะสภาพการเลี้ยงที่หนาแน่นของกุ้งในบ่อเลี้ยงแบบพัฒนานั้นไม่เหมือนกับการอยู่ร่วมกันของกุ้งที่อยู่ในธรรมชาติ เช่น กรณีการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับกุ้งก้ามกรามในบางพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่เชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อทอร่าซินโดรมไวรัสหรือเชื้อไวรัสที่เราไม่รู้จักมาก่อนจากกุ้งขาว ซึ่งอาจจะพัฒนากลายพันธุ์จนมีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้กุ้งก้ามกรามที่ปัจจุบันสามารถรับเชื้อทอร่าซินโดรมไวรัสได้อยู่แล้ว เกิดเป็นโรครุนแรงเช่นเดียวกับกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ ซึ่งในขณะนี้เริ่มตรวจพบเชื้อทอร่าซินโดรมไวรัสในผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ที่จะส่งไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จนอาจจะทำให้อนาคตของการขยายการส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังต่างประเทศนั้นลดน้อยลง (รายงานผลการตรวจกุ้งก้ามกรามแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังประเทศออกสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ของคลินิกสัตว์น้ำศูนย์ฯ สมุทรสาคร 2547)
หมายเหตุ รายงานผลการตรวจโรคไวรัสของคลินิกสัตว์น้ำ ศูนย์ฯ สมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2547 ใน 11 จังหวัดจากภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน พบกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวติดเชื้อ TSV และ YHV เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ตรวจพบเชื้อ WSSV ในกุ้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
TSV ทอร่าซินโดรมไวรัส
YHV ไวรัสโรคหัวเหลือง
WSSV ไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว
IHHNV ไวรัสโรคแคระแกรนหรือโรคลำตัวพิการ
กรณีที่สงสัยว่ากุ้งกุลาดำหรือกุ้งขาวติดเชื้อโรคไวรัส TSV, WSSV, IHHNV, YHV สามารถส่งตัวอย่างกุ้ง ไปตรวจได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ตู้ ปณ. 50 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร.034-857-136 โทรสาร 034-857-138
การส่งตัวอย่างกุ้งทางพัสดุไปรษณีย์
- ดองกุ้งในเอทานอล 90-95% เก็บในภาชนะพลาสติกที่แข็งแรงและปิดสนิท อย่าให้มีการรั่วซึมของเอทานอล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการติดไฟ กุ้งขนาดใหญ่ใช้ขาว่ายน้ำ กุ้งวัยรุ่นและกุ้งพีใช้ทั้งตัว (ดองพอท่วมตัวอย่างกุ้ง)
- เขียนชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชน เลขทะเบียนฟาร์ม เบอร์ติดต่อกลับ และสำเนาใบ MD ของลูกกุ้ง
ส่งพัสดุ EMS
จะทราบผลการตรวจหลังจากรับตัวอย่าง 3 วัน (ประมาณ 1 สัปดาห์ให้โทรมาถามผล)
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย ปักษ์หลัง ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2547

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด