ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

สรุปการประชุมกุ้งโลก เวิล์ดชริมพ์
โดย : คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยยูเนี่ยน โพรเซ่น โปรดักซ์


Antidumping และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ในโลกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกุ้งโลก ตลาดกุ้งระหว่างประเทศกำลังเคลื่อนไหวจากแบบฉบับในอดีต กอปรกับความเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งเหมือนจะเป็นเพียงผลกระทบข้างเคียง ความสำเร็จบนความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นจะต้องได้รับการเรียนรู้กับผู้ซื้อรายใหม่/ความสัมพันธ์กับผู้ผลิต (ผู้ขาย)
GSOL ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งอยู่ในธุรกิจกุ้งให้ได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดในเรื่องความพร้อมของผลผลิตกุ้งในตลาดโลก (Global Shrimp Supply) ความต้องการ (Demand) และการพยากรณ์แนวโน้มของราคา (Pricing Trend) ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้
1. บทสรุปของผลผลิตและการวางแผน
2. บทสรุปของความต้องการ (Demand) และการวางแผน
3. รูปแบบของอุตสาหกรรม
4. ถกประเด็นเรื่องอุตสาหกรรม
ภาพรวมของผลผลิตในโลก

1. ประเทศจีน
ผลผลิต ผลผลิตโดยรวมของจีนลดลงจากปี 2003 ประมาณ 15.7% เหลือเพียง 312,000 ตัน ในปี 2004 เนื่องจากผลกระทบของ antidumping และ การเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการเพาะเลี้ยงปลา
ต้นทุน ต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านอาหารกว่า 11.42% ค่าพลังงานเพิ่มขึ้น 30% ค่าขนส่งในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 35% และค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น 8%
สรุป จีนเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศที่ไม่สร้างกำแพงภาษีซึ่งเป็นตลาดใหม่ในโลก


2. ประเทศไทย
คาดการณ์ผลผลิตโดยรวมของไทยในปี 2004 - 2006 แบ่งเป็นกุ้งกุลาดำ และ กุ้งขาว
2004 กุ้งดำ 80,000 ตัน กุ้งขาว245,000 ตัน
2005 กุ้งดำ80,000 ตัน กุ้งขาว320,000 ตัน
2006 กุ้งดำ120,000 ตัน กุ้งขาว360,000 ตัน
ปัจจัยต่อผลผลิตในประเทศ
คุณภาพของลูกกุ้งทั้งกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว, ต้นทุนทางด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น, การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ทางด้านต้นทุน, สารปนเปื้อนมีการควบคุมที่ดีขึ้น, โรคกุ้งไม่เป็นปัญหาใหญ่อีกต่อไป, สภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิต


3. ประเทศเวียดนาม
คาดว่าผลผลิตในปี 2004 ประมาณ 320,000 ตัน ในขณะที่ปี 2005 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 350,000 ตัน
กลยุทธ์
เน้นการทำฟาร์มแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, เพิ่มระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมการเกษตร, กระจายความเสี่ยงโดยเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยา พัฒนาและนำรูปแบบการเกษตรโดยยึดหลักความรับผิดชอบที่ดี, สนับสนุนด้านการบริหารคุณภาพ และ การทำตลาด
4. ประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจัยต่อผลผลิต (เพาะเลี้ยง)
ขาดแคลนลูกกุ้งคุณภาพดี รวมถึง Hatchery ที่ได้รับการรับรอง, ต้นทุนทางด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น, การบริหารจัดการฟาร์ม, Antibiotic, โรคกุ้ง, สภาพแวดล้อม
แนวโน้มของผลผลิต
ผลผลิตกุ้งขาวจะเพิ่มขึ้น และ ไซซ์จะใหญ่ขึ้น, ผลผลิตกุ้งกุลาดำจะเพิ่มขึ้นใน ไซซ์ขนาดกลางและใหญ่, ความปลอดภัยด้านอาหาร, ฟาร์มปลอดสาร
ผลผลิตรวม เปรียบเทียบระหว่างการบริโภคในประเทศและส่งออก
ในประเทศ ส่งออก รวม
2004 รวม112,000 ในประเทศ151,400 ตัน ส่งออก263,400 ตัน
2005 รวม120,000 ในประเทศ270,000 ตัน ส่งออก390,000 ตัน
2006 รวม126,000 ในประเทศ292,500 ตัน ส่งออก418,500 ตัน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ (ตั้งแต่ปี 2001-2003)
อันดับ 1 คือ ญี่ปุ่น ประมาณ 60,000 ตันในปี 2003 (เพิ่มขึ้นทุกปี)
อันดับ 2 คือ ยุโรป ประมาณ 24,000 ตันในปี 2003 (เพิ่มขึ้นทุกปี)
อันดับ 3 คือ อเมริกา ประมาณ 22,000 ตันในปี 2003 (เพิ่มขึ้นทุกปี)
ส่วนที่เหลือเป็นประเทศในแถบเอเชียต่างๆ เช่น เกาหลี ฮ่องกง จีน ไต้หวัน
แผนการในอนาคต
ผลผลิตของกุ้งจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง, จะมีการรวบระบบห่วงโซ่เข้าด้วยกัน โดยครอบคลุมทุกส่วนการผลิต, การเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้นทุกปี, การส่งออกจะเพิ่มขึ้นเพราะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น


5. ประเทศอินเดีย
ตลาดส่งออกหลักสำหรับปี 2003 - 2004
อันดับ 1 คือ คือ สหรัฐอเมริกา ประมาณ 40,000 ตัน
อันดับ 2 คือ ยุโรป ประมาณ 31,000 ตัน
อันดับ 3 คือ ญี่ปุ่น ประมาณ 29,000 ตัน
ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆ
ผลผลิตปี 2004
กุ้งกุลาดำ กุ้งน้ำจืด (ก้ามกราม) รวม
113,000 36,000 ตัน 149,000 ตัน

แนวโน้มด้านผลผลิต
พยายามเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์ในการผลิต (กุ้งขาว), เพิ่มปริมาณการผลิตกุ้งกุลาดำขนาดกลางและใหญ่, เพิ่มการป้องกันในการหลีกเลี่ยงใช้สาร Antibiotic, ความปลอดภัยทางด้านอาหาร


6. เม็กซิโกและอเมริกากลาง
ผลผลิต ส่วนใหญ่ผลผลิตในอดีตมาจากการประมงในน่านน้ำทะเล แต่ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา กุ้งเพาะเลี้ยงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการทำประมงโดยเฉพาะในปีนี้ 2004 มีการเพาะเลี้ยงสูงถึง 80,000 ตัน และได้จากประมงในน่านน้ำทะเลประมาณ 40,000 ตัน
ตลาด ส่วนใหญ่ยังคงส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาประมาณ 46 % บริโภคในประเทศถึง 32 % และส่งออกไปยังยุโรป 22 %
สถาบันกุ้งเม็กซิโก มีการสร้างตรามาตรฐานสินค้าของตนเอง ซึ่งกล่าวว่าเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ

7. อเมริกาใต้
ประกอบด้วยประเทศ เวเนซูเอล่า โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และ บราซิล, ผลผลิตรวมของทุกประเทศดังกล่าวรวมกันมีประมาณ 180,000 ตัน ในปี 2004 น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ระดับ 198,000 ตัน อันเป็นผลมาจากผลผลิตของบราซิลลดลงประมาณ 30% อย่างไรก็ตามปี 2004 พึ่งพาการส่งออกมากกว่า 85% ของผลผลิตโดยรวม
ผลผลิตแต่ละประเทศ
เวเนซูเอล่า - เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นประเทศที่ปลอดโรคกุ้งประเทศเดียวในกลุ่มนี้
บราซิล - ลดลงจาก 90,000 เหลือเพียง 60,000 ตัน
โคลัมเบีย - เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะยังมีผู้ผลิตน้อยราย
เอกวาดอร์ - ผลกระทบจาก Antidumping จะทำให้การผลิตในปี 2004-05 ลดลง
เปรู - เติบโตอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทำให้อัตราการรอดอยู่สูงถึง 70 %


าพรวมด้านตลาด
1. US Food Service กุ้งได้รับความนิยมถึง ? ของอาหารทะเลทั้งหมดในอเมริกา (อันดับ 1) แต่มูลค่าคิดเป็นสัดส่วน ? ของอาหารทะเลทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ากุ้งราคาสูงกว่าอาหารทะเลอื่นๆ แต่ยังได้รับการตอบรับดีที่สุด
2. US Retail การแข่งขันในตลาดค้าปลีกของอเมริกาเป็นไปอย่างดุเดือด โดยสามารถแสดงให้เห็นได้ดังนี้ ในปี 2005 Wal-Mart ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 300 สาขา, ส่วนแบ่งการตลาดในอเมริกาของ Wal-Mart จะเติบโตถึง 13.4 % ในปี 2008
ตลาดในอนาคตหน้าตาเป็นอย่างไร ?
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำหรับการอยู่รอด, สินค้าที่ให้ความสะดวกสบายมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น, สินค้า Value added มีความนิยมเพิ่มขึ้น
3. ญี่ปุ่น
ประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบให้แก่ญี่ปุ่นเปรียบเทียบปี 1997 และ ปี 2003
1997 (%) 2003 (%)
Thailand 9 7
China 6 9
India 22 12
Indonesia 21 22
Vietnam 12 20
Other 30 30
โอกาสทางการตลาดและสถานการณ์
โอกาสในการเติบโตของตลาดในปัจจุบัน เช่น ครัวสายการบิน อาหารกล่อง และสินค้าทำพิเศษ, เศรษฐกิจที่กำลังกลับมาเติบโตอีกครั้งของญี่ปุ่น
4. ตลาดในจีน
การเติบโตของซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศจีน
Carrefour (France) 44 แห่ง ในปี 2004
Wal-Mart (USA) 37 แห่ง ในปี 2004
Lian Hua (Local) จาก 2,500 แห่ง เป็น 8,000 แห่งในปี 2008
Metro Group (German) กำลังวางแผนที่จะเพิ่มสาขาในจีน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฟ้องทุ่มตลาดของอเมริกา
ราคาวัตถุดิบต่ำสุดในรอบ 5 ปี, ราคากุ้งถูกกว่าราคาหมูในจีน, ผู้ผลิตขายสินค้าต่ำกว่าทุน, เปลี่ยนตลาดลงไปเล่นกุ้งชุปแป้งแทน

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย ปักษ์แรก ฉบับเดือน ธันวาคม 2547

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด