ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

โอกาสสุดท้ายประมงเปิด
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร


โอกาสดีมีไม่บ่อย กรมปรมะงยืดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการธุรกิจประมง ไปจนถึง 31 มีนาคมนี้ หลังพบว่ายังมีเกษตรตกค้างและยื่นเรื่องเพิ่มเติมอีกมาก พร้อมกำชับประมงทุกจังหวัดเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธบดีกรมประมง กล่าวว่า ตามที่กรมประมงประกาศให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นทะเบียนกับกรมประมง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ( Movement Document : MD ) ซึ่งเป็นเอกสารที่กรมประมงออกให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการเมื่อต้องการขายกุ้งและสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเอกสารหรือใบกำกับจะระบุถึงที่มาของสัตว์น้ำ เช่น ชื่อ - ที่อยู่ของเกษตรกร จำนวน ขนาดของสัตว์น้ำ วันที่จับเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของปัญหา ในกรณีที่พบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า ตามระบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งของไทย ซึ่งปรากฏว่ายังมีเกษตรกรและผู้ประกอบการบางราย ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ รวมทั้งได้มายื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก
อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนดังกล่าว กรมประมงจึงเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแยกการขึ้นทะเบียนของเกษตรออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่เป็นเกษตรกรขุดบ่อเลี้ยงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าในระบบ เพื่อกำหนดรหัสทะเบียนฟาร์มใหม่ให้แก่เกษตรกร และกรณีที่เกษตรกรมีบ่อเลี้ยงเดิม แต่เปลี่ยนเป็นผู้เลี้ยงรายใหม่ เจ้าหน้าที่จะแก้ไขข้อมูลให้เป็นชื่อผู้เลี้ยงรายใหม่ของบ่อเลี้ยงเดิมเข้าในระบบ เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่มีความถูกต้องที่สุด โดยใช้รหัสทะเบียนฟาร์มเดิมให้แก่ผู้มาขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นการป้องกันการนับจำนวนฟาร์มที่ซ้ำซ้อน
อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า กรมประมงได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดทุกจังหวัด เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเข้าในระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อกำหนดรหัสทะเบียนฟาร์มให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการในการขอรับใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบกำกับฯ จะต้องลงรหัสทะเบียนฟาร์มหรือรหัสทะเบียนผู้ประกอบการ ในใบกำกับการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทุกฉบับตามระเบียบของกรมประมง

ข้อมูลจาก ทีมข่าว หนังสือพิมพ์กุ้งไทย ฉบับปักแรกเดือนมกราคม 2548

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด