ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

ขายตรงสู่โรงงานนิ่ง
ยังขบปัญหาไม่แตก

นึ่งในแนวทางการกู้วิกฤตกุ้ง "โครงการซื้อขายล่วงหน้าหรือคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง" เปิดห้องประชุมที่กรมประมงส่อเค้าไปได้สวย จับเกษตรกรชนกับห้องเย็นของแต่ละพื้นที่นัดคุยปัญหากันเอาเอง สุดท้ายก็ "บัวแล้งน้ำ"


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมประมงได้เชิญตัวแทนเกษตรและห้องเย็น เข้าร่วมหารือในการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง หรือการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างฟาร์มและห้องเย็น อันเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในช่วงภาวะวิกฤตราคาตกต่ำของภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรมประมง

หลังจากได้ช่วยเหลือในเรื่องการรับจำนำและการผลักดันเพิ่มการบริโภคภายในประเทศไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมดังนี้คือ นายถิรวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด น.สพ.ยุทธนา สิงหพันธ์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออก น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ ตัวแทนสมาคมกุ้งทะเลไทย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และตัวแทนจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( เอสเอ็มอี ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) และธนาคารออมสิน โดยมีนายจรัญธาดา กรรณสูต รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้คือ

" การเริ่มต้นที่ดีของธุรกิจกุ้ง
ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า คอนเทร็กฟาร์มมิ่ง ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาธุรกิจกุ้งไทยให้อยู่รอด ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคต้นน้ำคือเกษตรผู้เลี้ยง และภาคปลายน้ำคือห้องเย็นหรือผู้ส่งออก แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลโดยตรง และยังไม่มีมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเกษตรกรและห้องเย็น ที่ต้องมาตกลงร่วมกันถึงเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ โดยมีภาครัฐคอยทำหน้าที่สังเกตการณ์และดูแลอยู่ห่างๆ ซึ่งในเรื่องนี้จะรวมไปถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ( เทสซิบิลิตี้ ) เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติตามแบบของสหภาพยุโรป ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ในสินค้าต่างๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคต ทุกประเทศคงหันมายึดหลักเกณฑ์เดียวกันในระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพราะฉะนั้นในเรื่องคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง แม้จะเป็นเป็นคนละประเด็นกับการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยต่อไปในอนาคต


" 3 สมาคมคนเลี้ยงเห็นด้วย
สำหรับในส่วนของตัวแทนเกษตรกรทั้ง 3 สมาคม ต่างก็กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับโครงการซื้อขายตรงจากโรงงาน เนื่องจากมองว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็น และมีความสำคัญในการพัฒนาวงการกุ้งให้ไปในทิศทางที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการโครงการควบคู่กันไปกับโครงการเทสซิบิลิตี้ โดยจะทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้ากุ้งไปอีกทาง ซึ่งในขณะนี้หากยังมัวรอความหวังจากต่างชาติ ไม่ว่าจะเรื่องเอดีหรือจีเอสพีอย่างเดียว แล้วไม่มีการร่วมมือกันภายในประเทศคงไม่ได้ โดยจะต้องดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพราะเมื่อไทยได้รับจีเอสพี จากสหภาพยุโรป เราก็จะได้มีสินค้าที่มีคุณภาพและมตราฐานพร้อมที่จะส่งเข้าสหภาพยุโรปได้ทันที และหากเราได้จีเอสพีคืนแล้วมีการส่งออกเข้าสหภาพยุโรปมากขึ้น จะได้ผลพวงในทางบวกคือ หากสหรัฐฯ เห็นว่าเราส่งออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้สหรัฐฯ มองว่า สินค้าไทยมีศักยภาพหรือมีมาตรฐานพอที่จะส่งออกได้ ทำให้อาจมีผลในการพิจารณาภาษีเอดีต่อไป
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกุ้งไทยให้กับตลาดอื่นๆ ได้เห็นอีกด้วย เพราะฉะนั้นทุกสมาคมและชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ขอสนับสนุนโครงการคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง และขอผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด โดยที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีข้อรายละเอียดที่ครอบคลุม นอกจากนั้นผลพวงที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกเหนือไปจากการประกันราคาหรือซื้อในราคาที่เป็นช่วงตามที่กำหนดแล้ว ยังเกิดการซื้อผลผลิตล่วงหน้า อันจะก่อให้เกิดการประมูลซื้อขายล่วงหน้า รู้ราคาและตกลงกันล่วงหน้าได้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งเกษตรกรและห้องเย็น
ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในทุกส่วนจะต้องมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และมีความจริงใจต่อกัน เพื่อป้องกันผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ถือครองวัตถุดิบและที่กิจการในปริมาณมากกว่า 30% ซึ่งจะทำให้กลายเป็นผู้ที่ชี้นำตลาดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นราคาการรับซื้อวัตถุดิบหรือราคาส่งออก และหากผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้นำในการขายแล้ว ผลที่ตามมาคือ อาจมีการกดราคาการรับซื้อรายย่อยที่มีศักยภาพจนอาจถึงขั้นเลิกกิจการ แล้วเข้าครอบครองกิจการต่อ และหากในการส่งออกมีการกดราคาขายให้ต่ำกว่ารายอื่น ก็จะทำให้รายอื่นเลิกกิจการแล้วเข้าถือครองกิจการต่อไปเช่นกัน เพราะฉะนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการควรรีบตื่นตัวรวมกลุ่มกัน รวมถึงภาครัฐก็ควรให้การสนับสนุน เพื่อป้องกันการผูกขาดในด้านตลาด โดยเฉพาะการผลักดันในเรื่องการเฉลี่ยผลกำไรให้มีการแบ่งปันเป็นทอดๆ ไม่ตกอยู่กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งคอนเทร็กฟาร์มมิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมกุ้ง นอกจากนี้ตัวแทนผู้ประกอบการจากทุกสมาคม ยังแสดงความมั่นใจว่า จะสามารถมีผลผลิตให้กับห้องเย็นได้ตามออเดอร์ที่มีการสั่ง และจะสามารถร่วมมือกับห้องเย็นได้ด้วยดีในทุกเรื่อง


" แบงก์เอาด้วย
ขณะที่ตัวแทนจากเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า เอสเอ็มอีแบงก์ ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.ในการให้ความร่วมมือในการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง ภายใต้ชื่อ ความร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า โดยยินดีให้ความร่วมมือกับเกษตรกรและห้องเย็นในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุน และพร้อมจะเป็นหนึ่งในตัวกลางในการดำเนินข้อตกลงใดๆ ระหว่างเกษตรกรและห้องเย็นตามความเหมาะสม
" แช่เยือกแข็งเห็นด้วย ด้านสมาคมแช่เยือกแข็ง ให้ความเห็นว่า ทางสมาคมเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง ที่โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างเกษตรกรและห้องเย็น แต่อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าว อาจเป็นปัญหากับห้องเย็นรายเล็กและรายย่อย เนื่องจากอาจขาดศักยภาพในการรับซื้อผลผลิต ซึ่งต้องมีการกำหนดไซซ์ที่ต้องการ เพราะฉะนั้นหากจะมีการร่วมกันดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จึงควรมีหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล มีการตกลงในรายละเอียด ระเบียบ กฎเกณฑ์ และมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน และทั้งเกษตรกรและห้องเย็นต้องมีความซื่อสัตย์ระหว่างกัน โดยเฉพาะเกษตรกรต้องผลิตกุ้งให้ได้ตามออเดอร์ที่ห้องเย็นต้องการ เนื่องจากที่ผ่านมา ห้องเย็นหลายแห่งเคยมีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถประคับประคองโครงการได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะเกษตรกรผลิตกุ้งตามกระแส ไม่ทำตามออเดอร์ที่ได้รับ ทำให้ห้องเย็นถูกปรับเงินจากประเทศคู่ค้า เนื่องจากไม่สามารถส่งกุ้งได้ตามกำหนดและตามออเดอร์

" กุ้งขาวขอไซซ์ 50 ดำขอไซซใหญ่
สำหรับข้อตกลงในเบื้องต้นระหว่างเกษตรกรและห้องเย็นคือ เร่งกำหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ในกุ้งขาวหากไซซ์ต่ำกว่า 50 ตัวต่อ กก.คงทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งได้ยาก แต่สำหรับในกุ้งดำ หากไซซ์ใหญ่มากเท่าไร การทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นยังรวมถึงการวางระเบียบมาตรฐานในเรื่องเทสซิบิลิตี้ เพื่อให้สินค้ากุ้งเป็นที่น่าเชื่อถือของประเทศคู่ค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดีในเรื่องคอนเทร็กฟาร์มมิ่งในเบื้องต้น กรมประมงและเอสเอ็มอีแบงก์จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างเกษตรกรและห้องเย็น โดยหากเกษตรกรมีความประสงค์จะทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งกับห้องเย็นใด ก็สามารถโทรศัพท์มาบอกกับกรมประมง ซึ่งรับหน้าที่ประสานงานโดย ผช.ศิริ เอกมหาราช เพื่อนัดสถานที่ประชุมในกรมประมงให้แก่ทั้งสองฝ่ายในการเจรจาร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยต่อไป ทั้งนี้หากมีการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งเกิดขึ้นแล้ว เอสเอ็มอีแบงก์จะช่วยเหลือในเรื่องของเงินหมุนสภาพคล่องแก่ห้องเย็น เพื่อใช้ในการซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกรตามความเหมาะสม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้โทรศัพท์ประสานไปยังห้องเย็นจันทบุรี เพื่อเป็นตัวกลางในการดำเนินการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งกับสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ซึ่งทางห้องเย็นจันทบุรีก็ตกลงในเบื้องต้นว่า จะมีการหารือในรายละเอียดเป็นกลุ่มย่อยระหว่างตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ณ ห้องประชุมกรมประมง

" ตะวันออกนำร่องเจราห้องเย็น
สำหรับการประชุมร่วมกันในการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง ระหว่างสมาคมกุ้งตะวันออกไทยและห้องเย็นจันทบุรีเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมประมง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีบรรดาห้องเย็นกว่า 15 ห้องเย็นในภาคตะวันออก นำโดยจันทบุรีซีฟู๊ด เข้าร่วมเจรจากับตัวแทนเกษตรกรจากสมาคมกุ้งตะวันออกไทย
นายจักรา เพชรเจริญ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จ.จันทบุรี ในฐานะหนึ่งในตัวแทนสมาคมกุ้งตะวันออกไทยที่ได้เข้าร่วมประชุม เปิดเผยว่า ทางสมาคมได้มีการเสนอกับห้องเย็นว่า ในเบื้องต้นจะมีการผลิตกุ้งกุลาดำส่งให้ห้องเย็นในเดือนกันยายนและตุลาคมเดือนละ 100 ตัน เป็นการนำร่อง พร้อมกับเสนอราคาไว้ที่ขนาดไซซ์ 50 ตัวต่อ กก.ละ 220 บาท และมีการลดราคาลงมาตามขนาดไซซ์ ซึ่งทางห้องเย็นก็ได้ติงมาว่า ราคาที่สมาคมฯ เสนอมาสูงเกินไป โดยราคาที่ห้องเย็นสามารถรับซื้อได้จากเกษตรกรโดยตรงต้องเป็นราคาที่อิงกับตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ห้องเย็นจะนำราคาที่เสนอมาไปพิจารณาพร้อมกับเสนอให้คู่ค้าต่างประเทศก่อน จึงจะสามารถทราบได้ว่า จะสามารถรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรได้ในราคาเท่าไร แต่สำหรับในส่วนของกุ้งขาว ทางสมาคมคงไม่มีการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่ง เนื่องจากขณะนี้กุ้งขาวมีจำนวนมาก ทำให้ราคาถูก
"ตอนนี้ห้องเย็นเขาไม่ค่อยกลัวเรื่องเราเบี้ยวหรือผลิตไม่ทัน เพราะเขาบอกว่าสมัยนี้ระบบการดำเนินการต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นมาก ทำให้สามารถตัดในเรื่องของการเบี้ยวหรือผลิตไม่ทันทิ้งไป แต่จะติดอยู่ตรงเรื่องราคา ที่ทางห้องเย็นจะต้องมีการดำเนินการพิจารณา โดยลูกค้าต่างประเทศก่อน"
" ถึงยากแต่จะทำเต็มที่
คุณจักรา กล่าวต่อไปว่า ตามที่ตนมองดู คิดว่าการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งของสมาคมในขณะนี้คงเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามตนและแกนนำสมาคมต่างก็ให้เบอร์ติดต่อไว้กับห้องเย็นต่างๆ แล้ว ซึ่งก็คงต้องรอว่าทางห้องเย็นจะมีการติดต่อกลับมาเมื่อใด และผลการพิจารณาของห้องเย็นในเรื่องของราคาจะเป็นอย่างไร ซึ่งราคาต้องไม่ต่ำจนเกินไป และต้องเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ส่วนจะมีการประชุมในการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งกับห้องเย็นอื่นอีกหรือไม่ คงต้องให้กรมประมงเป็นตัวประสานอีกครั้ง โดยหากยังไม่มีอะไรคืบหน้า อาจมีการหาทางออกเบื้องต้นในสมาคมโดยการติดต่อกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งโดยตรง
"ในเรื่องทิศทางกุ้งในอนาคต ผมได้คุยกับคุณไพบูลย์ ……ผู้บริหารจันทบุรีซีฟู๊ด เขาก็ให้ทรรศนะว่า ต่อไปกุ้งดำลำบาก เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง และมีกุ้งขาวมาก แต่คนเลี้ยงกุ้งขาว ถ้าไม่มีอะไรที่รองรับที่ดีๆ ก็คงต้องหยุดเลี้ยง เพราะราคาขายต่ำกว่าทุน"


" สุราษฏร์ขายผ่านเว็บ
สำหรับความเคลื่อนไวของการทำคอนเทร็กฟาร์มมิ่งของสมาคมกุ้งทะเลไทย คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฏร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจากับห้องเย็นใดอย่างเป็นรูปธรรม แต่จะมีการพูดคุยในลักษณะการเตรียมเปิดเผยข้อมูลของเกษตรกรของสมาคมผ่านทางเว็บไซต์ของชมรมกุ้งสุราษฏร์ธานี เนื่องจากทางสมาคมและชมรม มองว่าเรื่องคอนเทร็กฟาร์มมิ่งอาจประสบผลสำเร็จได้ยาก
"วันนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าที่ควร จึงมีการหารือกันแล้วเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ของชมรมกุ้งสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลของเกษตรกรให้มากขึ้น โดยจะมีลักษณะคล้ายกับการเปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยที่ชมรมจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง กับห้องเย็นว่า มีห้องเย็นไหนต้องการกุ้งไซซ์ใด และให้ราคาเท่าใดแก่เกษตรกร ซึ่งในเบื้องต้นมีการพูดคุยกับห้องเย็นบ้างแล้ว และ เขาก็มีความสนใจ โดยเตรียมที่จะให้เว็บไซต์ของเขาเข้ามาริงค์กับเรา แต่ขณะนี้ยังไม่มีการริงค์กับกรมประมง ซึ่งตอนนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น แต่ถ้ามีการคอนเทร็กกันจริงก็ต้องให้กรมประมงเข้ามาเจรจา ซึ่งในส่วนของเวบไซต์คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้"


" ส.น้ำจืดเร่งระบายกุ้งด่วน
ขณะที่คุณธิรวัฒน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด เปิดเผยในเรื่องเดียวกันว่า ขณะนี้ในเรื่องคอนเทร็กฟาร์มมิ่งของสมาคมยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนัก และยังไม่มีการคุยกับห้องเย็นแต่อย่างใด แต่ได้มีการติดต่อกับสมาคมผู้ส่งออกถึงความเป็นไปได้ในการทำคอนแทรคฟาร์มมิ่งแล้ว
สำหรับในเรื่องของการแก้ไขเฉพาะหน้าของสมาคม หากยังไม่มีโครงการคอนเทร็กฟาร์มมิ่งเกิดขึ้น คุณธิรวัฒน์ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องลดประมาณกุ้งของสมาชิกที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นการระบายขายไปตามแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งธงฟ้า ที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งขณะนี้ระบายออกไปได้ประมาณ 3-5 ตัน ตามภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนโครงการอื่นๆ หากมีการติดต่อจากหน่วยงานใดเกี่ยวกับเรื่องระบายกุ้งมา ทางสมาคมก็พร้อมร่วมมือภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด