ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

มาใหม่ไฉไลกว่าเดิม
องค์กรกุ้งแห่งชาติ

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เชิญตัวแทนอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบระดมสมอง หาข้อสรุปในการจัดตั้ง "องค์กรกุ้งแห่งชาติ" สนองคำท่านนายกทักษิณ ชินวัตร ที่ประชุมต่างต้องการได้แต่ขอเป็นองค์กรที่กระทัดรัด พร้อมบริการข่าวสารและข้อมูลทุกอย่างตลอด 24 ชั่วโมง
ตามที่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและปัญหาด้านการส่งออก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ภาครัฐจึงได้มีแนวทางให้จัดตั้งองค์กรกุ้งแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกุ้ง โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดตั้งองค์กรกุ้งแห่งชาติ โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว สำหรับสาระสำคัญที่แต่ละหน่วยงานเสนอในที่ประชุมมีดังนี้
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เสนอความคิดเห็นว่าต้องการให้รัฐบาล Facilitate Requlate อุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบและมีตัวแบบของหอการค้าเป็นหน่วยงานในแง่การตลาดและบริหารองค์กร โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ควรให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมทางการตลาดเชิงรุก และสามารถดึงข้อมูลบางส่วนมาใช้ประเมินสถานการณ์การเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งเปิดเป็นศูนย์สารสนเทศ มีการกระจายอำนาจไปสู่ผู้ประกอบการ ที่สำคัญองค์กรดังกล่าวควรมีขนาดกระทัดรัดและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งน้ำจืด กล่าวถึงการจัดตั้งองค์กรนี้ว่า ควรเป็นองค์กรที่ครอบคลุมทั้งระบบการผลิตถึงการส่งออก และสนับสนุนการผลิตด้านพลังงาน การอนุรักษ์สายพันธุ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและการส่งออก และสนับสนุนด้านการเงินทุกขั้นตอน ตามนโยบาย
ส่วนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มีความคิดเห็นว่าให้ลืมเงื่อนไขเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ก่อน และให้เป็นองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าปัจจัย มาร่วมกันสร้างเว็บไซด์ให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย เพื่อเผยแพร่การเลี้ยงและการตลาดให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อเสนอกรมประมง โดยการนำเอาการตลาดนำการผลิตและให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งต้นน้ำ ปลายน้ำ วางแผนการผลิตกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำร่วมกัน ซึ่งองค์กรดังกล่าวควรให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อีกทั้งต้องการให้ธนาคารมั่นใจในการให้สินเชื่อในธุรกิจกุ้ง โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง
นอกจากนี้ ทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งซีโอซี CoC จ.ระยอง ยังเสนอให้องค์กรของรัฐเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเป็นผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งตะวันออกไทย กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์กรกุ้งนี้ต้องเป็นองค์กรที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และต้องกระจายข่าวสารข้อมูลทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ส่งออกให้ทั่วถึง โดยให้ข่าวสาร ทั้ง การตลาด และราคาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารการตลาดได้ ส่วนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทั้งหมด (GAP,CoC,MD และสารตกค้าง) ควรเป็น one stop survice และองค์กรต้องให้คุณให้โทษแก่การผลิตได้และเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการผลิต
สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย เสนอว่า องค์กรต้องไม่ใหญ่เกินไป (เป็นสำนักงานร่วมเอกชนและรัฐบาล) มีโครงสร้างหลักเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน บริหารงานโดยการเป็นศูนย์ข้อมูลและกำหนดยุทธศาสตร์กุ้งของประเทศ และประสานงานกับกรมประมงได้ นอกจากนี้ องค์กรต้องเป็นศูนย์รับผิดชอบงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้ง กฎระเบียบต้องออกเท่าที่จำเป็นและน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน
ส่วนชมรมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว ได้เสนอว่าสามารถเลี้ยงกุ้งขาวให้ปลอดสารพิษได้และ จัดหาตลาดต่างประเทศได้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญแต่ต้องกะทัดรัดและเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญทางการตลาด

สำหรับกรมประมง ได้เสนอแนวทางในการจัดตั้งองค์กรกุ้งแห่งชาติว่า ควรให้เอกชนและรัฐทำงานร่วมกัน การทำมาตรฐานฟาร์มมีการ out source มีการทำตลาดในระดับสูง (Premium Grade) จากข้อดีของการทำมาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กับตลาดต่างประเทศ ให้กุ้งไทยในมุมมองของยุโรปมีคุณภาพมากขึ้น
สำหรับดร.ปลอดประสพ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานนี้จะต้องรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารทุกส่วน (ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ) มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอและต่อเนื่อง มีการรับรองทางด้านคุณภาพ ตลอดจนเป็นองค์กรกลางในการเลี้ยงกุ้งอย่างแท้จริง ซึ่งองค์กรดังกล่าวควรมีขนาดเหมาะสม เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับกรมประมงได้ โดยมีบทบาทด้านการส่งเสริม เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่มีอะไรแอบแฝง ทั้งยังสร้างกรอบทำงานแบบ out source ให้บุคคลนอก เช่น บริษัท มหาวิทยาลัย สามารถเข้ามาทำงานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานของตนเอง นอกจากนี้ องค์กรต้องมีความรู้ที่ดีเยี่ยมด้านการตลาด การออกกฎระเบียบต่างๆ โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในตัวเอง สามารถให้คุณให้โทษได้ รวมทั้งต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสามารถให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ต้องการได้ตลอดเวลา


ภายหลังการประชุม น.สพ.สุรพล ประเทืองธรรม นายกสมาคมกุ้งทะเลไทย ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า การเชิญตัวแทนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบมาหารือในครั้งนี้ เป็นการเชิญตัวแทนในแต่ละภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมกุ้งทั้งหมดมาแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งหน่วยงานองค์กรกุ้ง หลังจากที่นายปลอดประสพ ได้รับแนวทางการจัดตั้งองค์กรกุ้งมาจากนายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งองค์กรกุ้งให้เทียบเคียงสถาบันข้าว หรือสถาบันยาง เป็นต้น เนื่องจากกุ้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยเช่นกัน
"ครั้งนี้เป็นเพียงการเชิญมาแสดงความคิดเห็นของแต่ละส่วนในอุตสาหกรรมกุ้ง ซึ่งผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดตั้ง โดยเสนอให้จัดตั้งในรูปแบบองค์กรขนาดย่อม แต่จะดำเนินงานโดยเป็นทั้งศูนย์ข้อมูลในการเลี้ยง การตลาด และการส่งออก รวมทั้งให้มีอำนาจตัดสินใจ และเป็นแหล่งรวมของอุตสาหกรรมทั้งระบบ"
สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเบื้องต้น คาดว่าน่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรืออาจขึ้นตรงกับสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตามต้องรอการประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งในเดือนหน้า

ได้รับข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์กุ้งไทย


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด