ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

ไวรัสในก้ามกรามยังเป็นปัญหาใหญ่

ในส่วนของการวิจัยกุ้งก้ามกรามนั้น ขณะนี้จะเน้นปัญหาเรื่องโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2 ชนิด ที่พบในกุ้งก้ามกรามหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้กุ้งของเกษตรกรเกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาและการป้องกัน

ดร.นิติ ชูเชิด อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโรคกุ้งก้ามกรามกล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดจากที่เคยได้รับเมื่อปี 2547 ซึ่งได้ทุนการวิจัยมาจาก วช. เพื่อมาศึกษาในส่วนของโรคที่เกิดในโรงเพาะฟักของกุ้งก้ามกราม ซึ่งนับว่าเป็นโรคสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรเพาะกุ้งไม่ติด และตายไปในที่สุดตั้งแต่ปี 2547 จนถึงต้นปี 2548 และจากโครงการนั้นเองทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาในรายละเอียดและพบว่าตรวจพบเชื้อไวรัส 2 ชนิด คือ Marcrobrahium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ Extra small virus (ESV) พบในพ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้ง ทั้งนี้ จึงต้องมีการตรวจเช็คดูว่าพื้นที่ที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และเพาะลูกกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี มีเชื้อไวรัสนี้หรือไม่ ผลปรากฏว่าเกือบทุกพื้นที่มีการปนเปื้อนของไวรัสนี้เกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงต้องเน้นศึกษาในโรงเพาะฟักทั้งหลายที่มีการปนเปื้อนว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกษตรกรทำลายทิ้งทั้งหมด

คาดคุณภาพน้ำ แอมโมเนียต้นตอปัญหา

ในเบื้องต้นได้ทำการศึกษาในเรื่องของการจัดการควบคุมคุณภาพน้ำ มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามกลุ่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส นำมาหาวิธีการจัดการโดยการควบคุมคุณภาพน้ำแอมโมเนียให้พอดีอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าคุณภาพน้ำ แอมโมเนียไนไตรท์ น่าจะมีผลทำให้ความรุนแรงของเชื้อเพิ่มมากขึ้น และจากการทดลองกับพ่อแม่พันธุ์บางกลุ่มพบว่าแม้จะควบคุมคุณภาพน้ำให้ดีเพียงใด ถ้าพ่อแม่พันธุ์มีเชื้ออยู่ในปริมาณมากก็ไม่สามารถทำให้ปลอดเชื้อได้

?ขณะนี้ผมได้ทำการวิจัยเลือกกุ้งที่มีสารปนเปื้อนน้อยที่สุดนำมาทำการจัดการคุณภาพน้ำให้ดี เพื่อให้มีผลผลิตออกมาสามารถเป็นประโยชน์กับเกษตรกรให้มากที่สุด สำหรับมาตรการต่อไปทางคณะผู้วิจัยคาดว่าอาจจะหาพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ปลอดเชื้อในธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นทางภาคใต้ของประเทศเข้ามาเสริมก็เป็นได้? ดร.นิติ กล่าวทิ้งท้าย

;;;ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์กุ้งไทย


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด