ข้อมูลงานทดลอง
การใช้กระเทียมสดในการกำจัดพยาธิ Gregarines ในกุ้งกุลาดำ (กรมประมง)

www.thaishrimp.net

'การใช้กระเทียมสดในการกำจัดพยาธิ Gregarines ฯ
7/7/2546 15:18:17, by วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ และคณะ


การใช้กระเทียมสดในการกำจัดพยาธิ Gregarines ในกุ้งกุลาดำ
APPLICATION OF GARLIC PASTE AGAINST GREGARINES INFECTION IN BLACK TIGER SHRIMP, Penaeus monodon
นายวรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ Worawut Chutchawanchaipan
นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์ Montira Thavornyutikarn
นางสาวจิราพร เกษรจันทร์ Jiraporn Kasornchandra
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง Coastal Aquatic Animal Health Research Institue

บทคัดย่อ

พยาธิ กรีการีน ได้ถูกค้นพบในวงการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทยเมื่อหลายปีมาแล้วในลูกกุ้งวัยอ่อน การติดเชื้อพยาธิ กรีการีน อย่างรุนแรงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อกุ้ง (FCRs) เพิ่มมากขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้กระเทียมสดบดละเอียดในอัตราส่วน 10 กรัม คลุกผสมอาหารกุ้งชนิดเม็ด 1 กิโลกรัม ให้กุ้งวัยอ่อนที่ติดพยาธิกรีการรีน กินวันละ 5 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน และทำการตรวจสอบโดยการเก็บตัวอย่างกุ้งจำนวน 20 ตัว ทุกสัปดาห์ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยกระเทียมสดบดละเอียด ตามวิธีการของเดวิดสัน (Davidson 's fixative process) จากการตรวจสอบตัวอย่างทางเนื้อเยื่อวิทยาพบว่า จำนวนพยาธิ กรีการีน ที่พบในตัวกุ้งลดลงภายใน 2 สัปดาห์ และตรวจไม่พบหลังจากการรักษาไปได้ 30 วัน ดังนั้น พอจะกล่าวได้ว่าการใช้กระเทียมสดบดละเอียดเป็นสมุนไพรสามารถใช้ในการลดปริมาณและกำจัดพยาธิ กรีการีนที่ติดเชื้อในตัวกุ้งได้
คำสำคัญ: กระเทียม, กรีการีน, กุ้งกุลาดำ, การรักษา
Abstract
Gregarines have been found in cultured Penaeus monodon in Thailand for many years. The affected juvenile shrimp with severe infection show reduced growth rates, elevated food conversion ratios (FCRs). In this study, we demonstrated that fresh garlic paste help minimizing the number of gregarines in the affected juvenile shrimp 5 times. Ten grams of fresh galic paste mixed with 1 kilogram pellet feed were fed the affected juvenile shrimp 5 times daily for 30 days. Twenty shrimp were collected every week before and after treatment, fixed in Davidson's fixative and subjected to histological processes. The number of shrimp infected with gregarines was counted. The result showed that the number of affected shrimp with gregarines was decrease within 2 weeks after treatment and no gregarines were detected after 30 days post-feeding. Therefore, fresh garlic paste can be used in treatment of gregarines in shrimp as the biological control agents.

Key words: Garlic, Gregarines, Black Tiger Shrimp, Treatment
www.thaishrimp.net